LINGUAPAX

Linguapax International is a NGO based in Barcelona (Catalonia, Spain), with an International Network formed by seven Delegations and an Advisory Board of 35 experts from all over the world

For La langue des oiseaux, Linguapax leads the elaboration of two theoretical documents but intended for practical use: a research study on the Obstacles and Opportunities for Migrants and Refugees’ Artistic Development and a document of Policy Recommendations to Foster Migrants and Refugees’ Participation in European Artistic Creations

Linguapax Logo
English

Linguapax International is a NGO based in Barcelona (Catalonia, Spain), with an International Network formed by seven Delegations and an Advisory Board of 35 experts from all over the world.

Linguapax protects and promotes world linguistic diversity to contribute to dialogue and peace. It works in favor of cultural and political rights, plurilingual education, linguistic diversity in the digital environment, artistic expression and other emerging ways of communicating. It analyses changes in social, cultural and political sensitivity in relation to linguistic diversity and gives warning of the threatens to the global linguistic richness.

Linguapax offers specialised support to public and private bodies, collaborates in international projects, disseminates experiences of defense of linguistic rights and multilingualism, preservation and revitalization of languages and carries out awareness raising campaigns and projects. It also grants the yearly Linguapax International Award as a tribute to individuals, communities or associations for their commitment with the promotion of language diversity and multilingualism.

Català

Linguapax International és una ONG amb seu a Barcelona (Catalunya, Espanya), amb una Xarxa Internacional formada per set Delegacions i un Consell Assessor de 35 experts de tot el món.

Linguapax protegeix i promou la diversitat lingüística mundial per contribuir al diàleg i la pau. Treballa a favor dels drets culturals i polítics, l’educació plurilingüe, la diversitat lingüística en l’entorn digital, l’expressió artística i altres formes emergents de comunicació. Analitza els canvis en la sensibilitat social, cultural i política en relació amb la diversitat lingüística i adverteix de les amenaces a la riquesa lingüística mundial.

Linguapax ofereix suport especialitzat a organismes públics i privats, col·labora en projectes internacionals, difon experiències de defensa dels drets lingüístics i el multilingüisme, la conservació i la revitalització de les llengües i duu a terme campanyes de sensibilització i projectes. També concedeix el Premi Internacional Linguapax com a reconeixement a individus, comunitats o associacions pel seu compromís amb la promoció de la diversitat lingüística i el multilingüisme.

Castellano

Linguapax International es una ONG con sede en Barcelona (Cataluña, España), con una Red Internacional formada por siete Delegaciones y un Consejo Asesor de 35 expertos de todo el mundo.

Linguapax protege y promueve la diversidad lingüística mundial para contribuir al diálogo y la paz. Trabaja a favor de los derechos culturales y políticos, la educación plurilingüe, la diversidad lingüística en el entorno digital, la expresión artística y otras formas emergentes de comunicación. Analiza los cambios en la sensibilidad social, cultural y política en relación con la diversidad lingüística y advierte de las amenazas a la riqueza lingüística mundial.

Linguapax ofrece apoyo especializado a organismos públicos y privados, colabora en proyectos internacionales, difunde experiencias de defensa de los derechos lingüísticos y el multilingüismo, la conservación y la revitalización de las lenguas y lleva a cabo campañas de sensibilización y proyectos. También concede el premio Internacional Linguapax como reconocimiento a individuos, comunidades o asociaciones por su compromiso con la promoción de la diversidad lingüística y el multilingüismo.

Italiano

Linguapax International è una ONG con sede a Barcellona (Catalunya, Spagna), con una rete internazionale composta da sette Delegazioni e un Consiglio consultivo di 35 esperti provenienti da tutto il mondo.

Linguapax protegge e promuove la diversità linguistica mondiale per contribuire al dialogo e alla pace. Lavora per i diritti culturali e politici, l’educazione plurilingue, la diversità linguistica nell’ambiente digitale, nell’espressione artistica e in altre forme emergenti di comunicazione. Analizza i cambiamenti nella sensibilità sociale, culturale e politica in relazione alla diversità linguistica e avverte delle minacce alla ricchezza linguistica mondiale.

Linguapax offre sostegno specializzato a organismi pubblici e privati, collabora con progetti internazionali, diffonde esperienze di difesa dei diritti linguistici e del multilinguismo, preserva e rivitalizza le lingue e conduce campagne di sensibilizzazione e progetti. Inoltre, ogni anno concede il Premio internazionale Linguapax come riconoscimento a individui, comunità o associazioni per il loro impegno a promuovere la diversità linguistica e il multilinguismo.

LINGUAPAX WITHIN THE PROJECT

English

Linguapax brings to the project the capacity to put in contact experts from different places, fields and capacities and the expertise on writing reports and recommendation documents. It counts with a fluent relationship with local and regional administrations and the experience of the collaboration with an intergovernmental organisation such as UNESCO.

For La langue des oiseaux, Linguapax leads the elaboration of two theoretical documents but intended for practical use: a research study on the Obstacles and Opportunities for Migrants and Refugees’ Artistic Development and a document of Policy Recommendations to Foster Migrants and Refugees’ Participation in European Artistic Creations.

A research group conduct a scientific analyse by collecting evidence and information from the LTTA and the meetings, systematize them and make them dialogue with the existent literature on migration, inclusion and social cohesion, cultural and linguistic diversity, culture and arts, and on the relationship between them. The conclusions of this study then lay the foundations for policy recommendations addressed to politicians, as well as to public and private bodies, to guide them in their decision-making about the construction of an inclusive and innovative Europe, where arts are not exclusive any more, but become a factor and a mean of inclusion, and where linguistic and cultural diversity is not seen as a problem but is valued and promoted as a vehicle of social cohesion and peace.

The Linguapax research group also draw up and implement monitoring and evaluation tools for the whole project in terms of scientific usefulness.

Català

Linguapax aporta al projecte la capacitat de posar en contacte a experts de diferents llocs, camps d’estudi i capacitats i l’experiència en l’elaboració d’informes i documents de recomanacions. Compta amb una relació fluida amb les administracions locals i regionals i l’experiència de la col·laboració amb una organització intergovernamental com la UNESCO.

Per La langue des oiseaux, Linguapax dirigeix l’elaboració de dos documents teòrics, però destinats a un ús pràctic: un estudi de recerca sobre els Obstacles i les oportunitats per al desenvolupament artístic de les persones migrants i refugiades un document de Recomanacions polítiques per a la participació de les persones refugiades i migrants en les creacions artístiques europees.

Un grup de recerca duu a terme una anàlisi científica recopilant i sistematitzant evidències i informació durant els laboratoris internacionals (LTTAs) i les reunions. Aquestes dades es confronten i dialoguen amb la literatura existent sobre migració, inclusió i cohesió social, diversitat cultural i lingüística, cultura i arts, i sobre la relació entre elles. Les conclusions d’aquest estudi serveixen com a base per al document de recomanacions polítiques dirigides a organismes públics i privats, per a guiar-los en la seva presa de decisions sobre la construcció d’una Europa inclusiva i innovadora, on les arts ja no siguin exclusives, sinó que es converteixin en un factor i un mitjà d’inclusió, i on la diversitat lingüística i cultural no es consideri un problema, sinó que es valori i promogui com a vehicle de cohesió social i pau.

El grup de recerca Linguapax també s’encarrega d’elaborar i implementar eines de seguiment i avaluació per a tot el projecte en termes d’utilitat científica.

Castellano

Linguapax aporta al proyecto la capacidad de poner en contacto a expertos de diferentes lugares, campos de estudio y capacidades y la experiencia en la elaboración de informes y documentos de recomendaciones. Cuenta con una relación fluida con las administraciones locales y regionales y la experiencia de la colaboración con una organización intergubernamental como la UNESCO.

Por La langue des oiseaux, Linguapax dirige la elaboración de dos documentos teóricos, pero destinados a un uso práctico: un estudio de investigación sobre los Obstáculos y las oportunidades para el desarrollo artístico de las personas migrantes y refugiadas un documento de Recomendaciones políticas para la participación de las personas refugiadas y migrantes en las creaciones artísticas europeas.

Un grupo de investigación lleva a cabo un análisis científico recopilando y sistematizando evidencias e información durante los laboratorios internacionales (LTTAs) y las reuniones. Estos datos se confrontan y dialogan con la literatura existente sobre migración, inclusión y cohesión social, diversidad cultural y lingüística, cultura y artes, y sobre la relación entre ellas. Las conclusiones de este estudio sirven como base para el documento de recomendaciones políticas dirigidas a organismos públicos y privados, para guiarlos en su toma de decisiones sobre la construcción de una Europa inclusiva e innovadora, donde las artes ya no sean exclusivas, sino que se conviertan en un factor y un medio de inclusión, y donde la diversidad lingüística y cultural no se considere un problema, sino que se valore y promueva como vehículo de cohesión social y paz.

El grupo de investigación de Linguapax también se encarga de elaborar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación para todo el proyecto en términos de utilidad científica.

Italiano

Linguapax fornisce al progetto la capacità di mettere in contatto esperti provenienti da diversi luoghi, campi di studio e capacità e l’esperienza nella stesura di relazioni e documenti di raccomandazioni. Ha un rapporto fluido con le amministrazioni locali e regionali e una lunga esperienza di collaborazione con un’organizzazione intergovernativa come l’UNESCO.

Per La langue des oiseaux, Linguapax gestisce l’elaborazione di due documenti teorici, ma destinati ad un uso pratico: uno studio di ricerca su Ostacoli e opportunità per lo sviluppo artistico delle persone migranti e rifugiate e un Documento di raccomandazioni politiche per la partecipazione delle persone migranti e rifugiate alle creazioni artistiche europee.

Un gruppo di ricerca svolge un’analisi scientifica raccogliendo e sistematizzando prove e informazioni durante gli incontri ed i laboratori internazionali (LTTAs). Questi dati sono confrontati con la letteratura esistente sulla migrazione, l’inclusione e la coesione sociale, la diversità culturale e linguistica, la cultura e l’arte, e sul rapporto tra loro. Le conclusioni di questo studio costituiscono la base per il documento di raccomandazioni politiche rivolte a organismi pubblici e privati, per guidarli nel processo decisionale sulla costruzione di un’Europa inclusiva e innovativa, in cui le arti non siano più escludenti, ma diventino un fattore e un mezzo di inclusione, e in cui la diversità linguistica e culturale non sia considerata un problema, ma sia valorizzata e promossa come veicolo di coesione sociale e di pace.

Il gruppo di ricerca Linguapax è anche incaricato di elaborare e attuare strumenti di monitoraggio e valutazione per l’intero progetto in termini di utilità scientifica.

Go to BPP Page
Go to Djarama Page
Go to Sens Intedits Page
Go to MALTE Page